top of page

Chúng ta là ai?

Chúng tôi tin rằng những người nhập cư mang đến những kỹ năng đa dạng và những đóng góp góp phần đáng kể vào sức mạnh của các cộng đồng đang phát triển của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng sự tôn trọng lẫn nhau, cam kết hòa nhập và sự đồng cảm là những yếu tố cơ bản đối với sự thịnh vượng của quốc gia chúng tôi.

Xem video này để nghe trực tiếp từ các sinh viên của chúng tôi về trải nghiệm của họ khi đến Hoa Kỳ và với St. Mark's.

Nhiệm vụ của chúng ta

Sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng một cộng đồng sôi động, nơi người nhập cư có thể phát triển và làm giàu cho cộng đồng của họ bằng cách cung cấp các lớp tiếng Anh và Quốc tịch cũng như mạng lưới các dịch vụ hỗ trợ.

Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi hình dung các cộng đồng thịnh vượng và hòa nhập, nơi các cư dân nhập cư có được các kỹ năng và tư cách công dân cần thiết để tham gia đầy đủ vào xã hội. Và, khi những người nhập cư làm giàu cho cộng đồng của chúng ta, những người không nhập cư cũng được hưởng lợi.

Chiến lược của chúng tôi

Chúng tôi dự định thực hiện những điều sau để đạt được cả sứ mệnh và tầm nhìn của mình:

  • Cung cấp các lớp học tiếng Anh

  • Cung cấp các lớp học Quốc tịch và các hỗ trợ khác để nhập quốc tịch

  • Liên kết mọi người với các dịch vụ hỗ trợ trong cộng đồng

  • Giúp mọi người tìm và được học thêm cũng như việc làm

  • Làm việc với các cơ quan khác để vận động và hỗ trợ sinh viên của chúng tôi

  • Hợp tác với các tổ chức giáo dục và văn hóa để tạo cơ hội phong phú cho sinh viên

bottom of page